Accindi användarvillkorVälkommen till Accindi!

Tack för att du använder våra tjänster ("Tjänster"). Tjänsterna tillhandahålls av dMa Nordic AB, med säte i Korpslingan 51, 14840 Stockholm.

Genom att använda våra Tjänster accepterar du dessa villkor. Läs igenom dem noggrant.

Användning av våra Tjänster

Du måste följa alla policyer som du får tillgång till via Tjänsterna.

Missbruka inte våra Tjänster. Du får till exempel inte störa våra Tjänster eller försöka komma åt dem med en annan metod än gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller. Du får endast använda våra Tjänster i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kan stänga av eller upphöra att tillhandahålla dig våra Tjänster om du inte uppfyller våra villkor eller policyer eller om vi utreder misstänkta oegentligheter.

Genom att använda våra Tjänster förvärvar du ingen immateriell äganderätt till våra Tjänster eller det innehåll som du kommer åt. Du får inte använda innehåll från våra Tjänster om du inte inhämtar tillstånd från innehållsägaren, eller på annat sätt har rätt att använda det enligt lag. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda några varumärken eller logotyper som används i våra Tjänster. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några juridiska meddelanden som visas i eller i samband med våra Tjänster.

En del innehåll som inte tillhör Accindi visas i våra Tjänster. Ansvaret för detta innehåll vilar helt på det företag eller person som gör det tillgängligt. Vi kan granska innehåll för att avgöra om det är olagligt eller strider mot våra policyer och ta bort eller vägra att visa innehåll som vi skäligen anser strida mot våra policyer eller lagen. Det innebär inte nödvändigtvis att vi granskar innehåll, så utgå inte från att vi gör det.

I samband med din användning av Tjänsterna kan vi skicka meddelanden om tjänster, administrativa meddelanden och annan information till dig. Du kan välja bort vissa typer av sådan kommunikation.

Våra Tjänster är också tillgängliga på mobila enheter. Använd inte dessa Tjänster på ett sådant sätt att de distraherar dig eller hindrar dig från att följa trafik- eller säkerhetsregler.

Ditt Accindi-konto

Du kan behöva ett Accindi-konto för att använda vissa av våra Tjänster. Du kan skapa ditt eget Accindi-konto.

Skydda ditt Accindi-konto genom att hålla lösenordet hemligt. Du ansvarar för all aktivitet som sker i eller via ditt Accindi-konto. Använd inte lösenordet till ditt Accindi-konto i externa tjänster eller program. Om du får kännedom om obehörig användning av ditt lösenord eller ditt Accindi-konto borde du återställa lösenordet.

Sekretess och upphovsrätt

I Accindis sekretesspolicyer kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och skyddar din integritet när du använder våra Tjänster. Genom att använda våra Tjänster accepterar du att Accindi kan använda dessa uppgifter i enlighet med våra sekretesspolicyer.

Modifiering och uppsägning av våra Tjänster

Vi ändrar och förbättrar hela tiden våra Tjänster. Vi kan lägga till eller ta bort funktioner och vi kan ta bort eller avbryta en Tjänst helt och hållet.

Du kan när som helst sluta använda våra Tjänster, även om vi skulle tycka att det var tråkigt. Accindi kan också när som helst upphöra att tillhandahålla dig våra Tjänster eller lägga till eller skapa begränsningar avseende Tjänsterna.

Vi anser att dina uppgifter tillhör dig och att din åtkomst till dessa uppgifter är viktig. Om vi avbryter en Tjänst kommer vi, när så skäligen är möjligt, att ge dig en rimlig förvarning och en chans att hämta ut din information från Tjänsten.

Våra garantier och friskrivningar

Vi tillhandahåller våra Tjänster med en kommersiellt rimlig nivå av kunnighet och omsorg, och vi hoppas att du kommer tycka om dem. Det finns dock vissa saker som vi inte lovar om våra Tjänster.

Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor eller ytterligare villkor lämnar varken Accindi eller dess leverantörer eller distributörer några specifika löften om Tjänsterna. Vi gör exempelvis inga åtaganden om innehållet i Tjänsterna, Tjänsternas specifika funktioner, deras tillförlitlighet, tillgänglighet, eller förmåga att uppfylla dina behov. Vi tillhandahåller Tjänsterna i befintligt skick.

I vissa jurisdiktioner föreskrivs vissa garantier, exempelvis en underförstådd garanti och säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. I den mån det är tillåtet enligt lag friskriver vi oss från alla garantier.

Ansvar för våra Tjänster

När det är tillåtet enligt lag är Accindi och Accindis leverantörer och distributörer inte ansvariga för utebliven vinst, intäkt eller förlorad data, ekonomisk eller indirekt skada, skadestånd på grund av särskild skada, följdskada, skadestånd i avskräckande syfte eller straffskadestånd.

I den mån det är tillåtet enligt lag ska den totala ansvarsskyldigheten för Accindi och dess leverantörer och distributörer, för alla anspråk enligt dessa villkor, inklusive för underförstådda garantier, vara begränsad till det belopp som du betalade till oss för att använda Tjänsterna (eller, om vi så väljer, för att leverera Tjänsterna till dig igen).

Under inga omständigheter ska Accindi och dess leverantörer och distributörer vara ansvariga för någon förlust eller skada som inte skäligen kan förutses.

Vi är införstådda med att man i vissa jurisdiktioner kan ha juridiska rättigheter som konsument. Om du använder Tjänsterna för ett personligt ändamål ska ingenting i dessa villkor eller i några ytterligare villkor begränsa de juridiska konsumenträttigheter som inte kan avstås genom avtal.

Företagsanvändning av våra Tjänster

Om du använder våra Tjänster i företagets namn är det företaget som godkänner dessa villkor. Företaget ska hålla Accindi och dess dotterbolag, samarbetspartners, tjänstemän, företrädare och anställda skadeslösa mot eventuella anspråk, stämningar och andra processer som härrör från eller som uppkommit i samband med din användning av Tjänsterna eller till följd av avtalsbrott, inklusive ersättningsskyldighet eller kostnad som uppstått i och med eventuella anspråk, förluster, skador, stämningar, domar, rättegångs- och advokatkostnader.

Om dessa villkor

Vi kan ändra dessa villkor eller ytterligare villkor som gäller för en Tjänst, exempelvis för att avspegla ändringar i lag eller i våra Tjänster. Du bör regelbundet läsa villkoren. Om villkoren ändras meddelas det på den här sidan. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändrade ytterligare villkor inom den relevanta tjänsten. Ändringar gäller inte retroaktivt och de kommer inte att träda i kraft förrän tidigast fjorton dagar efter att de läggs upp. Ändringar som gäller nya funktioner i en Tjänst eller ändringar som görs av juridiska skäl kommer dock att träda i kraft omedelbart. Om du inte accepterar de ändrade villkoren för en Tjänst ska du sluta använda Tjänsten.

Om det finns en motstridighet mellan dessa villkor och de ytterligare villkoren ska de ytterligare villkoren ha företräde när det gäller denna motstridighet.

Dessa villkor reglerar relationen mellan Accindi och dig. De skapar inga förmånsrättigheter för någon tredje part.

Om du inte följer dessa villkor och vi inte vidtar åtgärder direkt innebär det inte att vi frånsäger oss några rättigheter som vi kan ha (exempelvis att vidta åtgärder i framtiden).

Om det visar sig att ett visst villkor inte är verkställbart kommer det inte att påverka några andra villkor.

Mer information om hur du kontaktar Accindi finns på vår kontaktsida.